Skróty klawiszowe:

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@mokporeba.pl

517 905 774

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Pracownia internetowa Orange

Regulamin Pracowni Internetowej Orange

Regulamin Pracowni Internetowej Orange

Regulamin

Pracowni Internetowej Orange w Porębie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Pracowni zwanych dalej Użytkownikami. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Pracownia jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Poręby od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek 8.00-16.00, środa 9.00-17.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 9.00 -17.00.
 3. Dostęp do Internetu nie może być wykorzystywany przez Użytkowników dla celów niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 2

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Dostęp do stanowisk komputerowych oraz urządzeń multimedialnych jest bezpłatny.
 2. Użytkownik korzysta każdorazowo z poszczególnych urządzeń pracowni w sposób niezakłócający możliwość korzystania innym użytkownikom.
 3. Użytkownik może korzystać ze stanowisk komputerowych do 1 godziny oraz urządzeń multimedialnych do 1 godziny w godzinach działania Pracowni. Po tym czasie użytkownik zwalnia  stanowisko  Użytkownik uprawniony będzie do dalszego korzystania z danego stanowiska pod warunkiem, iż inni mieszkańcy nie oczekują na wolne stanowisko komputerowe.
 4. Dostęp do Pracowni może być ograniczony przez jej pracownika ją obsługującego w szczególności w przypadku wykonywania czynności serwisowych lub w celu montażu dodatkowego oprogramowania oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. Z Pracowni Internetowej Orange może korzystać jednorazowo 5 osób.
 6. Pracownik obsługujący Pracownię może czasowo odmówić wpuszczenia do Pracowni Internetowej Orange kolejnych osób w przypadku osiągnięcia limitu Użytkowników przebywających w danej chwili w Pracowni.

  § 3

Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone mieniu Pracowni.
  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych.
 2. Użytkownikowi zabrania się w szczególności:
 • podejmowania wszelakich  działań powodujących dewastację lub uszkodzenie urządzeń,
 • instalowania (uruchamiania) na komputerach jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
 • zakładania przez użytkownika katalogów na własnych dyskach,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu o konfiguracji systemów operacyjnych i stanowisk komputerowych,
 • łamania systemów zabezpieczeń systemu,
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych, palenia tytoniu,
 • przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc,
 • zabrania się użytkownikowi korzystania z przeglądania stron w trybie incognito oraz usuwania historii przeglądania,
 • przebywania w Pracowni bez obecności pracownika ją obsługującego,
 • przebywania na terenie Pracowni pod wpływem środków odurzających.
 1. Ze względów epidemiologicznych pracownik obsługujący Pracownię uprawniony jest do odmówienia wstępu do Pracowni Internetowej Orange osobom chorym, mogącym stanowić zagrożenie dla pozostałych Użytkowników.

§ 4

Wytyczne dla pracownika obsługującego Pracownię

 1. Pracownicy wykonują pracę w odpowiednim zabezpieczeniu i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, maseczki, przyłbice.
 2. Wytyczne dla pracowników:
 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania obowiązków,
 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),
 • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolicy twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatury komputerów, włączniki światła czy biurka, blaty,
 • regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
 • za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).

Zaleca się higienę rąk:

 1. przed i po pracy z osobą korzystającą z Pracowni Internetowej Orange,
 2. po dotykaniu komputerów, klawiatur i myszek komputerowych, klamek itp.,
 3. przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,
 4. po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 5. przed i po skorzystaniu z toalety,
 6. przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
 • noszenie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk.

§ 5

Wytyczne dla osób korzystających z Pracowni Internetowej Orange

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z Pracowni Internetowej Orange obowiązują następujące zasady:
 2. poinformowanie o nowym regulaminie korzystania z Pracowni Internetowej Orange,
 3. umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie osób korzystających z Pracowni Internetowej Orange (5 osób),
 4. umieszczenie infografiki/plakatu w widocznym miejscu dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie,
 5. utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy osobami korzystającymi z Pracowni Internetowej Orange,
 6. zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczenia Pracowni Internetowej Orange,
 7. ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczenia,
 • dopuszcza się ograniczoną liczbę uczestników zajęć w pomieszczeniu (5 osób),
 • dozownik z płynem do dezynfekcji rąk jest dostępny dla osób korzystających z Pracowni Internetowej Orange w obszarze wejścia/wyjścia,
 • każde urządzenie używane przez klienta po zakończonych zajęciach będzie zdezynfekowane,
 • blaty i biurka po każdej osobie korzystającej z Pracowni Internetowej Orange będą dezynfekowane,
 • osoby korzystające z Pracowni, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających Pracownię.
 1. Wszystkie zużyte materiały (ściereczki, rękawiczki) umieszczamy w specjalnie przygotowanych pojemnikach i po skończonej pracy wynosimy do kontenera.
 2. Do Pracowni Internetowej Orange można uczęszczać bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą być przyprowadzani do Pracowni Internetowej Orange i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z Pracowni opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

§ 6

Postanowienia dodatkowe i końcowe

 1. Powszechny dostęp do Pracowni może zostać wyłączony także w czasie, gdy w Pracowni odbywają się warsztaty dla dzieci i dorosłych.
 2. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z usług Pracowni Internetowej Orange. Pracownik obsługujący Pracownię uprawniony jest do wyproszenia użytkownika w trybie natychmiastowym.
 3. Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone mieniu Pracowni.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje z chwilą zniesienia częściowych ograniczeń związanych z COVID-19 w Polsce, na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie od dnia 21 września 2020 roku.

Na skróty

Zdjęcie: Aktualności
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Aktualności

Zdjęcie: Pracownia internetowa
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Pracownia internetowa

Zdjęcie: MOK TV Produkcja
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

MOK TV Produkcja

Zdjęcie: Biblioteka
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Biblioteka

Logo serwisu.

Dane

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie

42-480 Poręba
ul. Mickiewicza 2
woj. śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

biuro@mokporeba.pl

517 905 774

Zdjęcie: Miejski Ośrodek Kultury w Porębie
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Logo serwisu.

Miejski Ośrodek Kultury w Porębie

Ukryj moduł.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia